Agencja Reklamowa

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Organami Spółki są:

1. Zarząd

2. Rada Nadzorcza

3. Zgromadzenie Wspólników

 

Zarząd:

Prezes Zarządu: Zbigniew Zaborowicz

Członek Zarządu: Maria Morawska

Członek Zarządu: Jerzy Woyciechowski

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Lech Rutkowski

Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej: Kazimierz Łatwiński

Sekretarz Rady Nadzorczej: Michał Frybel

Członek Rady Nadzorczej: Łukasz Grygiel

 

Kompetencje

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

 

Przedmiot Działania Spółki:

Przedmiotem działania spółki jest:

1. pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej sklasyfikowany 49.39.Z

2. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłaczeniem motocykli 45.32.Z oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłaczeniem motocykli 45.19.Z

3. działalność organizatorów turystyki79.12.Z, działalność agencji reklamowych 73.11.Z, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 45.20.Z

4. eksport i import towarów i usług wymienionych w punktach 2 i 3

5. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 45.20.Z

6. transport drogowy towarów 49.41.Z

7. pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z

8. transport drogowy towarów 49.41.Z

9. działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C

10. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z

11. działalność pośredników turystycznych 79.11.B

12. działalność agentów turystycznych 79.11.A

 

Kapitał:

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 9.329.500 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 18.659 udziałów (osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.