Informacja tel.: +48 703 40 23 57 cena brutto 2,58 zł./min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

logo PKS 40px

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

REGULAMIN DWORCA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/4/2012

Zarządu PKS Zielona Góra spółka z o.o. z dnia 28.12.2012r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO

PKS Zielona Góra spółka z o.o. w ZIELONEJ GÓRZE

 

I. Postanowienia ogólne

1. Dworzec Autobusowy w Zielonej Górze położony przy ulicy Dworcowej stanowi własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze Spółka z o.o., a obiekt zwany jest Dworcem Autobusowym.

2. Dworzec Autobusowy przeznaczony jest do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy.

3. Dworzec autobusowy jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy Właścicielem Dworca Autobusowego a przedsiębiorcą wykonującym publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób, zwanym dalej „Przewoźnikiem”.

 

 

II. Infrastruktura dworca

1. Dworzec Autobusowy posiada Budynek Dworcowy mieszczący następujące pomieszczenia i posiadający następujące wyposażenie:

- halę obsługi podróżnych,

- 3 kasy biletowe,

- poczekalnię z miejscami siedzącymi,

- punkty handlowe i gastronomiczne,

- punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozu,

- wizualny system informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów,

- system informacji audio, - toalety dla podróżnych,

- automaty telefoniczne,

- bankomat,

- bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi,

- pomieszczenie odprawy kierowców wykonujących przewozy,

- pokój socjalny dla kierowców.

2. Dworzec Autobusowy posiada:

- 12 zadaszonych stanowisk odjazdowych wyposażonych w tablice z informacją o odjazdach autobusów z danego stanowiska,

- 1 stanowisko przyjazdowe (mieszczące 3 autobusy jednocześnie),

- utwardzony plac manewrowy,

- miejsca parkingowe udostępniane dla autobusów przewoźników korzystających z Dworca Autobusowego, przez czas określony w niniejszym regulaminie,

- miejsca parkingowe dla samochodów osobowych klientów korzystających z usług dworcowych,

 

 

III. Czas pracy Dworca Autobusowego

1. Pomieszczenia budynku Dworca Autobusowego dostępne są w godzinach od 5.30 do 23.30.

2. Plac manewrowy i stanowiska odjazdowe dostępne są przez 24 godziny na dobę.

3. Zaplecze techniczne dostępne jest w godzinach od 6.00 do 22.00.

4. Dyżurny ruchu Dworca Autobusowego dostępny jest przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

5. Kasy biletowe czynne są w godzinach od 6.30 do 19.30.

 

 

IV. Zasady korzystania z Dworca Autobusowego przez Przewoźników

Warunkiem korzystania z Dworca Autobusowego przez Przewoźnika jest:

1. Zawarcie umowy z Właścicielem Dworca Autobusowego na korzystanie z infrastruktury dworcowej i obsługę wykonywanych przewozów.

2. Posiadanie przez Przewoźnika aktualnego rozkładu jazdy, stanowiącego załącznik do dokumentu wydanego przez właściwego organizatora lub organ ( zaświadczenie, potwierdzenie zgłoszenia, zezwolenie) i udostępnienie go Właścicielowi.

3. Udostępnienie Właścicielowi cenników biletów z Dworca Autobusowego do przystanków na których zatrzymują się autobusy realizujące przewóz.

4. Zawarcie umowy z Właścicielem Dworca Autobusowego dotyczącej warunków sprzedaży biletów określonego Przewoźnika w kasach biletowych Dworca Autobusowego.

5. Stosowanie się przez Przewoźnika do zasad ruchu i parkowania określonych przez Właściciela oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

 

 

V Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika.

1. Właściciel umieszcza rozkład komunikacji autobusowej Przewoźnika w swoich systemach informacyjnych oraz wprowadza rozkład do systemu sprzedaży biletów.

2. Właściciel wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu (nie dotyczy komunikacji międzynarodowej).

3. Właściciel udostępnia Przewoźnikowi możliwość bezpłatnego parkowania na terenie Dworca Autobusowego przez okres 30 minut od momentu wjazdu na Dworzec Autobusowy, tj. okres gwarantujący dokonanie czynności związanych z obsługą jego autobusu i kierowcy (nie dotyczy komunikacji międzynarodowej).

4. Właściciel zapewnia informację o planowanym przyjeździe autobusu, jego podstawieniu na stanowisko odjazdowe oraz o jego odjeździe, a także o opóźnieniach i odwołanych kursach.

 

 

VI. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Dworca Autobusowego

1. Za korzystanie z Dworca Autobusowego Przewoźnik uiszczał będzie opłatę wg stawki ustalonej w trybie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnej z cennikiem opłat Właściciela Dworca Autobusowego.

2. Przez korzystanie z Dworca Autobusowego rozumie się: - odprawę autobusu przyjeżdżającego na Dworzec Autobusowy, kończącego dany kurs lub odjeżdżającego z Dworca Autobusowego, - zamieszczenie danych o przyjazdach i odjazdach autobusów w systemach informacji dla pasażera, - parkowanie autobusu przez okres 30 minut związany z odprawą autobusu (nie dotyczy komunikacji międzynarodowej).

3. Sprzedaż biletów w kasie Dworca Autobusowego jest usługą agencyjną, której warunki i zasady odpłatności są regulowane w odrębnej umowie.

4. Za korzystanie z innych usług świadczonych na Dworcu Autobusowym w tym usługi parkowania autobusów powyżej 30 minut pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez Właściciela (nie dotyczy komunikacji międzynarodowej).

 

 

VII. Zasady poruszania się po terenie Dworca Autobusowego oraz odpraw pasażerów.

Ruch pieszy:

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych.

2. Pieszy, przechodzący przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

3. Zabrania się:

1) wychodzenia na jezdnię:

a. bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b. spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

c. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,

d. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię,

e. przebiegania przez jezdnię

f. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

 

 

Ruch pojazdów

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonych stanowisk autobusowych na terenie Dworca Autobusowego, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

a. przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub się zatrzymać,

b. przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony,

c. przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: - sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, - upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

3. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

a. wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia na którym ruch jest kierowany,

b. omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

c. jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

5. Na terenie Dworca Autobusowego obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla postojów pojazdów Właściciela oznaczonych właściwym znakiem.

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. 7. Na terenie Dworca Autobusowego obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

 

 

Korzystanie z miejsc postojowych.

1. Na terenie Dworca Autobusowego znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone dla autobusów i innych pojazdów mogących z nich korzystać.

2. Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca Autobusowego nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby Właściciela do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu.

3. W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:

a. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

b. tankowanie pojazdów,

c. mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju,

d. opróżnianie toalet, e. pozostawianie nieczystości.

4. Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia kierownictwa Dworca Autobusowego i służb porządkowych dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.

5. Zabrania się parkowania autobusu na stanowisku dla wysiadających – autobus powinien odjechać ze stanowiska niezwłocznie po wysadzeniu pasażerów.

 

 

Odprawa pasażerów.

1. Kasy biletowe Dworca autobusowego prowadzą przedsprzedaż biletów z 30-dniowym wyprzedzeniem oraz sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych na zlecenie przewoźnika zgodnie z obowiązującym cennikiem

2. Bilet wydawany jest po uprzednim przyjęciu gotówki lub dokonaniu operacji bezgotówkowej, która powinna zostać zgłoszona kasjerowi przed zakupem,

3. Po dokonaniu zakupu biletu podróżny zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości wystawionego biletu, a w szczególności daty i godziny odjazdu autobusu oraz miejscowości docelowej podróży,

4. Podróżny powinien być na stanowisku odjazdowym co najmniej 10 minut przed planowanym czasem odjazdu autobusu,

5. W przypadku rezygnacji przez pasażera z usługi przewozu zakupiony wcześniej bilet pasażer może zwrócić w kasie Dworca Autobusowego najpóźniej 15 minut przed planowanym terminem odjazdu autobusu. Zwrotu należności za zakupiony bilet dokonuje kasa biletowa po potrąceniu 20% opłaty manipulacyjnej.

6. W przypadku odwołania kursu przez Przewoźnika lub znacznego opóźnienia (powyżej 60 minut) odjazdu pasażer może odstąpić od umowy przewozu i otrzymać zwrot należności w pełnej wysokości.

7. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób, bagażu oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych w tym bezpłatnych określa stosowana przez Przewoźnika taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji międzymiastowej.

8. Podróżny ma obowiązek zgłosić kierowcy przewóz posiadanego bagażu, dokonać opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą, pobrać kwit bagażowy za każdą sztukę bagażu umieszczoną w luku bagażowym przez kierowcę.

9. Przy odbiorze bagażu pasażer zobowiązany jest okazać kwit bagażowy kierowcy.

10. Kwit bagażowy jest podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Przewoźnika.

11. Wszelkie reklamacje związane z obsługą pasażerską winny być kierowane do Kierownika Dworca Autobusowego lub do Działu Przewozów Osobowych i Marketingu.

 

 

VIII Postanowienia porządkowe

1. W przypadku zanieczyszczenia Dworca Autobusowego płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, uczestnik ruchu zostanie obciążony kosztami ich wykonywania.

2. Należność za czynności określone w ust. 1, płatna będzie przelewem, na podstawie noty obciążeniowej, na konto w niej wskazane.

3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie, pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu, może też zostać nałożona opłata zgodnie z cennikiem opłat Właściciela Dworca Autobusowego.

4. Pojazd może zostać również usunięty na w/w warunkach, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, czy utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

5. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z terenu Dworca Autobusowego przez Straż Miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

6. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie Dworca Autobusowego, Właściciel współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instytucjami.

7. Wobec osób nie stosujących się do wdrożonej organizacji ruchu na terenie Dworca Autobusowego mogą być sporządzone przez Policję lub Straż Miejską wnioski o ukaranie do sądów powszechnych.

8. Dworzec Autobusowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających z jego usług, poczekalnie i stanowiska peronowe są dla podróżnych, a także dla prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dworca Autobusowego. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z terenu Dworca Autobusowego.

9. Na terenie Dworca Autobusowego zabrania się:

a) żebrania

b) używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia, używania i handlu środkami odurzającymi,

c) karmienia ptaków i innych zwierząt, pozostawiania zwierząt bez opieki oraz wprowadzania psów bez kagańca, smyczy i bez aktualnego zaświadczenia o szczepieniach za wyjątkiem psa przewodnika (opiekuna) osoby niepełnosprawnej i zwierząt na służbie oraz innych zwierząt bez odpowiedniego dla nich pojemnika transportowego.

d) niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia poczekalni, elementów wyposażenia itp.,

e) wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,

f) wykorzystywania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przez inne osoby i do innych celów,

g) zakłócania krzykiem lub innymi wybrykami porządku publicznego, spokoju i dóbr osobistych osób korzystających z Dworca Autobusowego,

h) przebywania w celach noclegowych,

i) prowadzenia działalności akwizycyjnej w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych,

j) poruszania samochodem osobowym, rowerem, innym jednośladem w tym spalinowym, poza miejscami wyznaczonymi, a także na deskorolce itp.

k) przebywania pieszym na placu manewrowym Dworca Autobusowego, a w szczególności w pobliżu miejsc wjazdu i wyjazdu autobusów z Dworca Autobusowego.

10. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Dworca Autobusowego, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

11. W sprawach dotyczących Dworca Autobusowego należy zgłaszać się do kierownika dworca lub dyżurnego ruchu.

12. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Właściciela ul. Jana z Kolna 2a i na jego stronie internetowej www.pks.zgora.pl, na Dworcu Autobusowym u kierownika i dyżurnego ruchu.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013r.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 83/V/2017

Zarządu PKS Zielona Góra spółka z o.o. z dnia 22.03.2017

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

 

Odprawa autobusu komunikacji regularnej krajowej * 12,00 zł
Odprawa autobusu komunikacji regularnej międzynarodowej 30,00 zł
Odprawa autobusu kursów okazjonalnych 30, 00zł
Opłata za parkowanie autobusu na terenie Dworca Autobusowego 1h 20,00 zł
Opłata za parkowanie autobusu na terenie Dworca Autobusowego 24h 60,00 zł
Opłata za nieuprawniony wjazd pojazdu na teren Dworca Autobusowego 100,00 zł
Za bezumowne parkowanie pojazdu na terenie Dworca Autobusowego 1h 100,00 zł

* Podana stawka może ulec zwiększeniu lub podwyższeniu przy uwzględnieniu kryteriów takich jak średnia miesięczna ilość odpraw oraz zawarcie dodatkowych umów (np. sprzedaż biletów).

Powyższe stawki stanowią kwotę netto powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 37/4/2012

Zarządu PKS Zielona Góra spółka z o.o. z dnia 28.12.2012r.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z DWORCÓW AUTOBUSOWYCH w GUBINIE, KROŚNIE ODRZAŃSKIM, SULECHOWIE, ŚWIEBODZINIE.

 

Odprawa autobusu komunikacji regularnej krajowej * 6,00 zł
Odprawa autobusu komunikacji regularnej międzynarodowej 10,00 zł
Odprawa autobusu kursów okazjonalnych 10,00 zł
Opłata za parkowanie autobusu na terenie Dworca Autobusowego 1h 10,00 zł
Opłata za nieuprawniony wjazd pojazdu na teren Dworca Autobusowego 20,00 zł
Za bezumowne parkowanie pojazdu na terenie Dworca Autobusowego 1h 20,00 zł

* Podana stawka może ulec zwiększeniu lub podwyższeniu przy uwzględnieniu kryteriów takich jak średnia miesięczna ilość odpraw oraz zawarcie dodatkowych umów (np. sprzedaż biletów).

Powyższe stawki stanowią kwotę netto powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Adres do korespondencji:

 

PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

ul. Jana z Kolna 2a

65-014 Zielona Góra

 

tel. 68 322 04 00

fax 68 322 04 01

pks@pks.zgora.pl

 

Sekretariat:

tel. 68 322 04 00

sekretariat@pks.zgora.pl

 

Dział Przewozów Osobowych i Marketingu:

tel. 68 322 04 46, 68 322 04 48

przewozy@pks.zgora.pl