logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Regulamin Korzystania z PKS-Karty

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o.

 

§1

Informacje ogólne

 

1.    W odniesieniu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o.

w Regulaminie stosowany będzie skrót „PKS Zielona Góra”.

2.    Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicach ogłoszeń na  wszystkich dworcach autobusowych PKS Zielona Góra, w punktach sprzedaży biletów miesięcznych oraz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl.

3.    Niniejszy Regulamin z zasadami posługiwania się PKS-Kartą otrzymuje każdy Pasażer wraz

z PKS-Kartą.

4.    Każda zmiana regulaminu następować będzie z miesięcznym wyprzedzeniem. Nowa treść regulaminu dostępna będzie w gablotach informacyjnych wszystkich dworców autobusowych PKS Zielona Góra oraz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl.

5.    W przypadku zmiany Regulaminu Pasażer może wypowiedzieć umowę przewozu w najbliższym terminie wypowiedzenia

6.    Podane przez Pasażerów dane osobowe PKS Zielona Góra sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna 2 a zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 ustawa z dnia 10.05.2018) w celu realizacji procesu wydania PKS Karty oraz sprzedaży biletów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7.    Pasażerowie mają prawo dostępu do treści przekazanych przez siebie danych oraz ich poprawiania.

 

 §2

PKS-Karta

 

1.    PKS-Karta jest plastikową, zbliżeniową kartą, zawierającą dane Pasażera oraz elektroniczną informacją o zakupionym przez Pasażera bilecie miesięcznym.

2.    PKS-Karta jest kartą imienną, która wraz z zapisanym na niej w formie elektronicznej bilecie miesięcznym upoważnia do korzystania z przejazdów autobusami PKS Zielona Góra.

3.    PKS-Karta stanowi własność PKS Zielona Góra sp. z o.o.

4.   Wydanie PKS-Karty wiąże się z uiszczeniem przez Pasażera kaucji  w wysokości 10 zł brutto.

W przypadku utraty lub zniszczenia PKS-Karty wydanie nowej PKS-Karty w miejsce utraconej wiąże się z pobraniem bezzwrotnej opłaty w wysokości 20 zł brutto, z wyłączeniem sytuacji, gdy do zniszczenia, lub uszkodzenia doszło z przyczyn nie leżących  po stronie Pasażera.

5.    Pasażer może w każdej chwili dokonać wymiany PKS-Karty na nową. Jednak jeśli użytkowana karta działa prawidłowo, wymiana takiej karty wiąże się z pobraniem bezzwrotnej opłaty w wysokości 20 zł. brutto.

6.   PKS-Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wystawiona.

7.   Starannie użytkowana PKS-Karta może służyć Pasażerowi przez wiele lat ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.

8.   Pasażer może zwrócić wydaną mu PKS-Kartę do PKS Zielona Góra, po okazaniu dokumentu tożsamości. W takim przypadku PKS Zielona Góra przekaże na jego rzecz uiszczoną uprzednio kaucję.

9.   Pasażerowi nie przysługuje prawo zwrotu kaucji, gdy wydana mu PKS-Karta została zniszczona, lub uszkodzona, z wyłączeniem sytuacji, gdy do zniszczenia, lub uszkodzenia doszło z przyczyn nie leżących  po stronie Pasażera.

 

§3

Uzyskanie PKS-Karty

 

1.    Aby otrzymać PKS-Kartę należy złożyć wniosek o kartę, który jest dostępny na wszystkich dworcach autobusowych (Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Sulechowie, Zielonej Górze),

w punktach sprzedaży biletów miesięcznych PKS Zielona Góra:

a.   CZERWIEŃSK, ul. Zielonogórska 31 w sklepie "Regina"

b.   LUBSKO, Punkt "INKASO" na ul. Popławskiego 8

c.    Nowa Sól, "Subbus", ul. Towarowa 1

d.    ŻAGAŃ, ul. Księżnej Żaganny 19    

oraz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl.

2.    We wniosku należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefoniczny numer kontaktowy, przystanek wsiadania, przystanek docelowy, ewentualne miejsce przesiadki, rodzaj biletu w przypadku biletu ulgowego, przysługującą ulgę . Do wniosku należy załączyć zdjęcie legitymacyjne w formie papierowej lub zapisane na cyfrowym nośniku danych. Zdjęcie po skanowaniu lub nośnik po skopiowaniu zdjęcia zostaną zwrócone Pasażerowi wraz z wydaniem PKS-Karty.

2.1.   Pasażer ma prawo zwrócić się do PKS Zielona Góra o zmianę danych podanych we wniosku, pod warunkiem, że nie wiąże się to z koniecznością zmiany danych nadrukowanych na karcie.

3.    Wniosek ze zdjęciem należy złożyć w dowolnej kasie PKS Zielona Góra lub punkcie sprzedaży. Opłatę za wydanie karty należy wpłacić w kasie biletowej składając wniosek.

4.    Istnieje możliwość nabycia PKS-Karty przez specjalny formularz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl przesyłając dodatkowo potwierdzenie wpłaty opłaty na konto PKS Zielona Góra.

Bank  ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr rachunku 34 1050 1520 1000 0090 3021 1917

5.    PKS-Kartę będzie można odebrać w terminie 3 dni roboczych od 7.00 do 15.00

w określonym we wniosku miejscu, w kasie w Zielonej Górze w godzinach pracy kas biletowych Wnioski, które zostaną złożone po godzinie 14.00 będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.

6.    Przy odbiorze PKS-Karty należy okazać dokument tożsamości.

7.    Punkty dystrybucji PKS-Karty PKS Zielona Góra znajdują się na terenie dworców autobusowych

w Gubinie, Krośnie Odrz., Świebodzinie, Sulechowie, Zielonej Górze i punktach sprzedaży.

8.    Wydanie PKS-Karty nie wiąże się z koniecznością jej natychmiastowego zasilenia biletem miesięcznym.

9.    Ze względu na czas oczekiwania na wydanie PKS-Karty należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o jej wydanie, tak, aby posiadać kartę w momencie zakupu biletu miesięcznego.

 

§4

Zakup biletu miesięcznego (zasilenie PKS-Karty)

 

1.    Z dniem 27 czerwca 2011 r. wszystkie bilety miesięczne sprzedawane w kasach PKS Zielona Góra na kursy obsługiwane przez PKS Zielona Góra są sprzedawane wyłącznie w wersji elektronicznej – zasilenia PKS-Karty.

2.    Aby zakupić bilet miesięczny należy udać się do dowolnej kasy PKS Zielona Góra wraz

z wydaną wcześniej PKS-Kartą. Po określeniu trasy przejazdu oraz uiszczeniu stosownej opłaty wg obowiązującego cennika dla biletów miesięcznych, na PKS-Kartę zostaną naniesione informacje o zakupionym bilecie.

3.    Przedłużenie ważności biletu (zasilenie PKS-Karty) może nastąpić w każdej kasie biletowej PKS Zielona Góra oraz punktach sprzedaży. Jeżeli przy przedłużaniu ważności biletu Pasażer nie posiada PKS-Karty z uzasadnionych względów, zgłasza to kasjerowi. Pasażer otrzymuje w takiej sytuacji paragon fiskalny (nie uprawniający do przejazdu) zawierający dodatkowy kod aktywacyjny. Pasażer wsiadając do autobusu przykłada PKS-Kartę do czytnika i podaje kierowcy autobusu kod aktywacyjny nowego biletu w ten sposób przedłużając ważność PKS-Karty.

4.    W chwili zakupu lub przedłużenia ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

5.    Podczas zasilania PKS-Karty Pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on podatkowym dokumentem potwierdzającym nabycie biletu. Paragon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdyż jest on podstawą do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktury VAT.

6.    Bilety miesięczne na kursy PKS Zielona Góra nabywane w kasach innych Przewoźników w formie papierowej zachowują swoją ważność i uprawniają do przejazdów na trasie określonej na bilecie.

 

§5

Użytkowanie PKS-Karty

 

1.    Do przejazdu uprawnia posiadanie przy sobie ważnej PKS-Karty z zapisanym na niej aktualnym biletem miesięcznym oraz zarejestrowanie przejazdu. Rejestracja przejazdu następuje w chwili wsiadania przednim wejściem do autobusu poprzez przyłożenie PKS-Karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierowca. Karta jest ważna gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.

2.    Paragon fiskalny (faktura VAT) wydawany podczas zasilania PKS-Karty biletem miesięcznym nie uprawnia do przejazdu autobusem.

3.    Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:

•    nie posiada przy sobie ważnej PKS-Karty;

•    posiadana PKS-Karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu;

•    próba rejestracji przejazdu zakończy się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.

4.    Podczas kontroli rewizorskiej Pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie PKS-Kartę wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.

5.    Utratę PKS-Karty należy niezwłocznie zgłosić w PKS Zielona Góra celem jej zastrzeżenia.

6.    W przypadku znalezienia PKS-Karty należy ją dostarczyć na dworzec PKS Zielona Góra  lub przekazać dowolnemu kierowcy w PKS Zielona Góra.

7.    Odstępowanie elektronicznego biletu miesięcznego innej osobie jest niedozwolone. W razie stwierdzenia, że elektronicznego biletu miesięcznego korzysta inna osoba aniżeli wymieniona na nim, osoba uprawniona do kontroli odbiera bilet nie zwracając za niego należności, a podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu, stosując przepisy § 23 Taryfy.

8.    PKS-Karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca się poddawania karty działaniu wysokich (powyżej 50 stopni Celsjusza) i niskich temperatur (poniżej 4 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę. Tego rodzaju uszkodzenie czyni kartę bezużyteczną.

9.    PKS-Karty nie wolno przeginać ani rysować jej powierzchni.

 

Adres do korespondencji:

 

PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

ul. Jana z Kolna 2a

65-014 Zielona Góra

 

tel. 68 322 04 00

fax 68 322 04 01

pks@pks.zgora.pl

 

Sekretariat:

tel. 68 322 04 00

sekretariat@pks.zgora.pl

 

Dział Przewozów Osobowych:

tel. 68 322 04 46, 68 322 04 48

przewozy@pks.zgora.pl
plansza informacyjna PFR poziom