logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Druk wynajmu

 

DANE ZAMÓWIENIA
ZLECENIODAWCA
USTALENIA
PODSTAWIENIE AUTOBUSU
ZWOLNIENIE AUTOBUSU
ŚWIADCZENIA NA RZECZ KIEROWCY
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ
Forma płatności
Termin płatności
Zlecenie przyjęte do realizacji wg następujących wytycznych
Autobus:
Liczba miejsc:
Ustalenia dodatkowe:
Warunki najmu autobusu
 1. PKS wynajmuje autobus do celów wycieczkowych i innych na podstawie przyjętego zamówienia.

 2. Zleceniodawca obowiązany jest złożyć pisemne zamówienie z podaniem liczby osób do przewozu, daty, godziny, miejsca podstawienia i zwolnienia autobusu, określić trasę przejazdu w dniach, podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu, przedstawić plan wycieczki.

 3. Należność za usługę obliczana jest według cen umownych.

 4. W przypadku odwołania zamówionego i opłaconego autobusu, PKS zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych.

 5. W przypadku anulowania wynajmu w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych nie z winy PKS, Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz PKS Zielona Góra sp. z o.o. zadośćuczynienia w kwocie odpowiadającej 10% wartości wynajmu, nie mniej niż 50 zł. W sytuacji, gdy wysokość kosztów poniesionych przez PKS w związku z anulowaniem wynajmu będzie wyższa, wówczas Zleceniodawca zwróci na rzecz PKS Zielona Góra sp. z o.o. kwotę odpowiadającą wartości rzeczywiście poniesionych kosztów.

 6. Czas pracy kierowcy wynajętego autobusu musi być zgodny z “Ustawą o czasie pracy kierowcy” z dnia 16 kwietnia 2004 r.

 7. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.

 8. Osoby korzystające z wynajętego autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.

 9. Osoba dysponująca wynajętym autobusem dokonuje opłat za parkingi, natomiast opłaty drogowe uiszcza PKS.

 10. Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy zadań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 11. Osoba dysponująca wynajętym autobusem potwierdza kierowcy podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu i w karcie. drogowej, stanowiących podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy PKS a Zleceniodawcą.

 12. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS a Zleceniodawcą rozpatruje właściwy sąd w Zielonej Górze.

 13. Zleceniodawca upoważnia PKS Zielona Góra sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 14. Strony ustalają, że w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, czas zwolnienia autokaru wskazany w zamówieniu wynajmu, zostanie przedłużony o więcej niż 1 godzinę, wówczas za każdą rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto za każdy autokar.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i przekazanych przeze mnie administratorowi, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna 2a, w celu realizacji procesu usług przewozu (zlecenia wynajmu autobusu w celach turystycznych, lub okazjonalnych) przez administratora, w tym wprowadzenie tych danych do bazy administratora.

                Oświadczam również, że przed przekazaniem moich danych osobowych administratorowi, zostałem(am) poinformowany(a), że w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych, w szczególności poprzez przekazanie administratorowi pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody.
captcha
Powered by BreezingForms

Szanowni Państwo!

 
 

BUS TOURS

Zielona Góra, ul. Dworcowa 27,

(Bilety Międzynarodowe)
tel.+48 68 322 04 25

(Wynajmy Autokarów)

tel. +48 661 400 431

turystyka@pks.zgora.pl

 

Godz. otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 7.30:15.30

 

Druk wynajmu autobusu

Pobierz
plansza informacyjna PFR poziom