Agencja Reklamowa

Formularz wynajmy

Zleceniodawca
* pole wymagane

Ustalenia


PODSTAWIENIE AUTOBUSU


ZWOLNIENIE AUTOBUSU


ŚWIADCZENIE NA RZECZ KIEROWCY


WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ


Płatność *
płatmość *

ZLECENIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI WG NASTĘPUJĄCYCH WYTYCZNYCH


USTALENIA DODATKOWEWARUNKI NAJMU AUTOBUSU


1. PKS wynajmuje autobus do celów wycieczkowych i innych na podstawie przyjętego zamówienia
2. Zleceniodawca obowiązany jest złożyć pisemne zamówienie z podaniem liczby osób do przewozu, daty, godziny, miejsca podstawienia i zwolnienia autobusu, określić trasę przejazdu w dniach, podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu.
3. Należność za usługę obliczona jest według cen umownych.
4. W przypadku odwołania zamówionego i opłaconego autobusu, PKS zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych.
5. W przypadku anulowania wynajmu w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych nie z winy PKS, Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz PKS Zielona Góra Sp. z o.o. zadośćuczynienia w kwocie odpowiadającej 10% wartości wynajmu, nie mniej niż 50 zł.
6. Czas pracy kierowcy wynajętego autobusu musi być zgodny z „Ustawą o czasie pracy kierowcy” z dnia 16 kwietnia 2004r. między innymi:
a) czas pracy dla jednego kierowcy wraz z czynnościami obsługowymi wynosi maksymalnie 13 godzin w tym 9 godzin prowadzenia pojazdu, po czym musi nastąpić odpoczynek w miejscu do tego przystosowanym trwającym co najmniej nie przerwanych 11 godzin;
b) w przypadku rozpoczęcia pracy przez kierowcę w godzinach nocnych maksymalny czas pracy wynosi 10 godzin;
c) czas pracy dla załogi 2 kierowców wynosi maksymalnie 20 godzin;
d) przerwy w prowadzeniu pojazdu zgodnie z ustawą, które należy uzgadniać z kierowcą.
7. Kierowca otrzymuje wynagrodzenie, diety i zwrot kosztów noclegów ze swojej jednostki
8. Zleceniodawca jako organizator przewozu turystycznego jest zobowiązany do zapewnienia pilota/osoby odpowiedzialnej za grupę (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późniejszymi zmianami)
9. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.
10. Osoby korzystające z wynajętego autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych
11. Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy zadań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
12. Osoba dysponująca wynajętym autobusem potwierdza kierowcy podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu i w karcie drogowej, stanowiących podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonana usługę pomiędzy PKS a Zleceniodawcą.
13. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS a Zleceniodawcą rozpatruje właściwy sąd w Zielonej Górze
14. Zleceniodawca upoważnia PKS Zielona Góra Sp. z o.o. do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Oświadczam, że znane mi są warunki najmu autobusu *