logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

 

T A R Y F A

przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej PKS 
Obowiązuje od 1 lutego 1995r. Stan prawny na 01.01.2018 r.

Na podstawie:

-  art. 4 i 11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 ,, Prawo przewozowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1173)
-  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 175 poz. 1440 /
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 zm. /Dz.U. 149 poz.1452/
-  ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej /Dz. U. nr 238 poz. 1578/

wprowadza się „Taryfę przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej” jako obowiązującą w komunikacji obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o.


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 - Obszar i zakres ważności taryfy

§ 2 - Warunki zawarcia umowy przewozu

§ 3 - Rodzaje opłat taryfowych

§ 4 - Odległość taryfowa

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE POSTANOWIENIA W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEWOZY

§ 5 - Opłaty za przewóz osób

§ 6 - Elektroniczne bilety miesięczne imienne ogólnodostępne i szkolne

§ 7 - Bilety na miejsca numerowane w komunikacji pospiesznej, przyspieszonej

§ 8 - Zwrot należności za niewykorzystany bilet

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA O PRZEJAZDACH BEZPŁATNYCH  I ULGOWYCH

§ 9 - Ogólne warunki stosowania opłat ulgowych

§ 10 - Ulgowe przejazdy dzieci i młodzieży

§ 11 - Ulgowe przejazdy funkcjonariuszy: straży granicznej, celnych, policji oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych podczas wykonywania czynności służbowych

§ 12 - Ulgowe przejazdy żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową

§ 13 - Ulgowe przejazdy kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

§ 14 - Ulgowe przejazdy osób niewidomych, niepełnosprawnych i inwalidów

§ 15 - Bezpłatne przejazdy senatorów i posłów Rzeczypospolitej Polskiej

§ 16 - Bezpłatne przejazdy funkcjonariuszy Straży Granicznej

ROZDZIAŁ IV

ULGI KOMERCYJNE

§ 17 - Ulgi stosowane przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o.- komunikacja pospieszna, przyspieszona

§ 18 - Ulgi stosowane przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o. - komunikacja Przemyśl

§ 19 - Ulgi stosowane przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o. - dla Linii Zielonej

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA I OPŁATY ZA PRZEWÓZ RZECZY /BAGAŻU/, PSÓW,

MAŁYCH ZWIERZĄT I PTAKÓW

§ 20 - Przewóz rzeczy /bagażu/

§ 21 - Opłaty za przewóz psów

§ 22 - Opłaty za przewóz innych małych zwierząt i ptaków

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA I OPŁATY DODATKOWE

§ 23 - Kary pieniężne

§ 24 - Opłaty za uszkodzenie i zanieczyszczenie autobusu

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PORZĄDKOWE

I Obowiązki podróżnego

II Prawa podróżnego  

III Postanowienia ogólne

IV Odpowiedzialność przewoźnika


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Obszar i zakres ważności taryfy

 1. Taryfa niniejsza obowiązuje przy zarobkowym regularnym przewozie osób i rzeczy /bagażu/ autobusami, wykonywanymi przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
 2. Taryfa nie ma zastosowania do komunikacji prowadzonej na terenie miasta w Gubinie.
 3. Zmiany taryfy ogłasza się w ,,Taryfie” wydawanej przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o.
 4. Taryfa jest dostępna u przewoźnika, na dworcach autobusowych i u kierowców autobusowych.

§ 2

 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd.
 2. Bilety na przejazd autobusami PKS sprzedawane są w kasach biletowych na dworcach autobusowych, przez kierowcę-konduktora w autobusie oraz poprzez stronę www.pks.zgora.pl
 3. Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać dokument uprawniający do ulgi.

§ 3

Rodzaje opłat taryfowych

 1. Taryfa zawiera postanowienia dotyczące:

  1.1 przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej z biletami jednorazowymi i elektronicznymi biletami miesięcznymi,

  1.2 przewozów ulgowych z zastosowaniem ulg ustawowych i handlowych,

  1.3 przewozu rzeczy /bagażu/,

  1.4 opłat dodatkowych za bezbiletowe przejazdy.

 2. Ceny biletów za przewóz osób w komunikacji autobusowej PKS są cenami ustalanymi przez Zarząd PKS Zielona Góra Spółka z o.o. i wprowadzone Uchwałą Zarządu.

§ 4

Odległość taryfowa

 1. Odległość taryfową przewozu ustala się na podstawie map 1:100000 lub pomiarów dokonanych na podstawie wskazań licznika kilometrowego pojazdu między punktami zatrzymywania się autobusu, zwanymi przystankami taryfowymi i podaje się ją w liniowych rozkładach jazdy autobusów, dla każdej linii autobusowej oddzielnie.
 2. Jeżeli w danej miejscowości znajduje się przystanek taryfowy /główny/ oraz przystanek „na żądanie’’, opłatę pobiera się za odległość taryfową do i od przystanku taryfowego, niezależnie od przystanku, na którym pasażer wsiada lub wysiada.
 3. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeździe do jakiejś miejscowości wraca na trasę główną na tym samym przystanku, dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości taryfowej między przystankami na głównej trasie.
 4. Jeżeli pasażer korzysta z przejazdu między przystankami położonymi w tej samej miejscowości, opłatę pobiera się jak za najmniejszą odległość taryfową podaną w tabeli opłat dla komunikacji zwykłej w danej relacji.

 


ROZDZIAŁ II

OGÓLNE POSTANOWIENIA W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEWOZY

 

§ 5

Opłaty za przewóz osób

 1. Opłaty za przewóz osób ustala się w zależności od:

  1.1 rodzaju komunikacji, którą odbywa się przewóz,

  1.2 odległości taryfowej przewozu,

  1.3 uprawnień podróżnych do korzystania z ulg określonych w postanowieniach taryfy.

 2. W tabelach opłat publikowanych przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o. podane są opłaty za jednorazowe przejazdy osób, normalne i ulgowe w zależności od odległości taryfowej.
 3. Tabele opłat podaje się do wiadomości na dworcach, a na żądanie mogą być okazywane przez kasjerów kas biletowych i kierowców w autobusach.
 4. Cenniki opłat przyjęte Uchwałą Zarządu wprowadzane są do kas fiskalnych (bileterek).

§ 6

Elektroniczne bilety miesięczne imienne ogólnodostępne i szkolne

 1. Elektroniczny bilet miesięczny imienny ogólnodostępny na wskazaną relację może nabyć każda osoba fizyczna po wyrobieniu PKS-Karty. Szczegóły dotyczące nabycia PKS-Karty opisane są w Regulaminie Korzystania z PKS-Karty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o.
 2. Elektroniczne bilety miesięczne imienne ogólnodostępne wydaje się na przejazdy autobusami w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
 3. Do nabywania elektronicznych biletów imiennych miesięcznych ulgowych z ulgą 33% na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej uprawnieni są:
 • nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela,
 • nauczyciele akademiccy – na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego.
 1. Do nabywania elektronicznych biletów imiennych miesięcznych szkolnych z ulgą 49% na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej i przyspieszonej uprawnione są:
 • dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny – na podstawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia na podstawie legitymacji szkolnej wydanej przez polską szkołę.
 1. Do nabywania elektronicznych biletów imiennych miesięcznych szkolnych z ulgą 51% na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej i przyspieszonej uprawnieni są studenci do ukończenia 26. roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia) - na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą, legitymacji słuchacza kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych; wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku studenta.
 2. Do nabywania elektronicznych biletów imiennych miesięcznych z ulgą 51% na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej i przyspieszonej uprawnieni są doktoranci do ukończenia 35. roku życia na podstawie legitymacji doktoranckiej wydanej przez polską szkołę wyższą; wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta.
 3. Do nabywania elektronicznych biletów imiennych miesięcznych z ulgą 78% na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej uprawnieni są:
 • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia
 • studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia.

Uprawnienie to przysługuje wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

 1. Do nabywania elektronicznych biletów miesięcznych z ulgą 93% na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej uprawnione są:
 • osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 1. Do nabywania elektronicznych biletów miesięcznych z ulgą 37% na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej uprawnione są:
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, stwierdzającej całkowitą niezdolność do pracy,
 • osoby niewidome, jeżeli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie dokumentów stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy lub inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku albo umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • z powodu stanu narządu wzroku oznaczony symbolem przyczyny niepełnosprawności „04 – 0”, wystawiona przez uprawniony organ.
 1. Do nabywania elektronicznych biletów miesięcznych z ulgą 51% na przejazdy autobusami komunikacji przyspieszonej i pospiesznej uprawnione są osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 2. Elektroniczne bilety miesięczne imienne ogólnodostępne i szkolne mogą nabywać zbiorowo zakłady pracy dla swoich pracowników oraz szkoły i uczelnie dla uczniów i studentów.
 3. Elektroniczne bilety miesięczne ogólnodostępne i szkolne wydawane są z ważnością, na okres 1 miesiąca kalendarzowego. Bilet sprzedawany jest na wskazane godziny przez pasażera, jednak bilet ważny jest we wszystkich kursach w danej relacji PKS Zielona Góra Sp. z o.o.
 4. Podróżny rozpoczynając przejazd obowiązany jest do przyłożenia PKS-Karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierowca. Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
 5. Paragon fiskalny (faktura VAT) wydawany podczas zasilania PKS-Karty elektronicznym biletem miesięcznym nie uprawnia do przejazdu autobusem.
 6. Ceny elektronicznych biletów miesięcznych imiennych ogólnodostępnych normalnych i ulgowych w komunikacji zwykłej podane są w tabelach opłat, przez ogłoszenie na dworcach autobusowych, a na żądanie przez kasjerów kas biletowych.
 7. Cenę elektronicznego biletu miesięcznego ogólnodostępnego ważnego na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej ustala się jako równowartość ceny 32 biletów jednorazowych normalnych obowiązujących w danym rodzaju komunikacji dla danej odległości taryfowej przewozu. Przewoźnik może ustalić dla określonych kursów, linii, relacji inny niż 32 mnożnik do ustalenia cen elektronicznych biletów miesięcznych ogólnodostępnych imiennych.
 8. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach „tam” lub „z powrotem” z innego środka komunikacji, elektroniczny bilet miesięczny może być wydany z ważnością na przejazd tylko w jedną stronę. Za taki bilet pobiera się połowę ceny.
 9. Jeżeli przejazdy w kierunku „tam” odbywają się inną trasą niż przejazdy w kierunku „z powrotem”, do ustalenia ceny elektronicznego biletu miesięcznego przyjmuje się połowę sumy odległości przejazdu w obu kierunkach, przy czym opłatę za taki bilet pobiera się jak za taryfową odległość przewozu.
 10. Zwrotu należności za niewykorzystane elektroniczne bilety miesięczne dokonuje się tylko w przypadkach i na zasadach ustalonych w § 8 Taryfy.
 11. Odstępowanie elektronicznego biletu miesięcznego innej osobie jest niedozwolone. W razie stwierdzenia, że z elektronicznego biletu miesięcznego korzysta inna osoba aniżeli wymieniona na nim, osoba uprawniona do kontroli odbiera bilet nie zwracając za niego należności, a podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu, stosując przepisy § 23 Taryfy.
 12. Dopuszcza się w autobusach PKS Zielona Góra Sp. z o.o. przejazd krótszą relacją w komunikacji zwykłej niż wskazana na elektronicznym bilecie miesięcznym w danej relacji.
 13. Podróżni, którzy wykupili elektroniczne bilety miesięczne na kursy PKS Zielona Góra Sp. z o.o. komunikacji zwykłej mają możliwość bez konieczności dopłaty korzystanie z przejazdów w komunikacji pospiesznej w relacji elektronicznego biletu miesięcznego.

§ 7

W komunikacji pospiesznej i przyspieszonej przy sprzedaży biletów nie stosuje się miejsc numerowanych. Bilety można nabyć w kasie biletowej lub on-line w przedsprzedaży 30 dni przed wyjazdem.

§ 8

Zwrot należności za niewykorzystany bilet

  1. Podstawą do obliczania zwracanej należności jest niewykorzystany bilet zwrócony przewoźnikowi w terminie jego ważności.
  2. Fakt niewykorzystania biletu jednorazowego musi być potwierdzony przez dyżurnego ruchu w punkcie początkowym przed odjazdem autobusu, na który bilet był sprzedany. W przypadku nieukończenia kursu bilet powinien być potwierdzony przez kierowcę-konduktora. Nie wymaga poświadczenia bilet całkowicie niewykorzystany, zwrócony najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu określony na bilecie.
  3. Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się:

   a) za bilety całkowicie niewykorzystane - zapłaconą należność,

   b) w razie częściowego niewykorzystania biletu - różnicę między zapłaconą należnością a należnością przypadającą za wykonane świadczenie,

   c) za elektroniczne bilety miesięczne:

   • w razie odstąpienia od umowy przed pierwszym dniem terminu ważności biletu - zapłacona należność pomniejszona o odstępne,
   • w razie odstąpienia od umowy w terminie ważności biletu - należność wyliczona proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni, pomniejszona o odstępne.
  4. Od zwracanych należności określonych w pkt. 3a-b przewoźnik potrąca odstępne w wysokości 10% wartości biletu.

  1. Od zwracanych należności określonych w pkt. 3c przewoźnik potrąca odstępne w wysokości 20% wartości elektronicznego biletu miesięcznego.

Zwrot należności za bilet nie zostaje pomniejszony o wartość odstępnego, jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.

 1. Zwrot należności dokonywana jest przez kasę biletową, w której został zakupiony bilet lub w innej formie, na podstawie pisemnego wniosku wniesionego przez podróżnego do Przedsiębiorstwa.

 


ROZDZIAŁ  III

POSTANOWIENIA O PRZEJAZDACH BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

§ 9

Ogólne warunki stosowania opłat ulgowych

 1. Realizacja uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub do korzystania z ulgi od opłat normalnych uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w przepisach szczegółowych w tym zakresie.
 2. Dwóch i więcej ulg nie stosuje się równocześnie od opłat za ten sam przewóz.
 3. Ulgę stosuje się tylko przy nabyciu biletu. Po dokonaniu przewozu nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności wpłaconej za bilet.
 4. Osoba uprawniona do ulgi obowiązana jest przy nabywaniu biletu ulgowego okazać dokumenty uprawniające do ulgi, a na żądanie organów kontrolnych okazywać bilet wraz z dokumentem określonym w przepisach.
 5. Dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego muszą odpowiadać wszystkim warunkom ustalonym w przepisach szczegółowych o danej uldze.
 6. W razie nieprawnego korzystania z ulgi, podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu, stosując przepisy § 23 Taryfy.
 7. Ilekroć w Taryfie jest mowa o:
  • osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy,
  • dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24. roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26. roku życia,
  • opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat albo psa-przewodnika,
  • uldze 100% - należy przez to rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej przewoźnika biletu z ulgą 100 % wydawanego nieodpłatnie.

ULGI USTAWOWE ULGI USTAWOWE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ZWYKŁEJ I PRZYSPIESZONEJ

§ 10

Ulgowe przejazdy dzieci i młodzieży

 1. Do korzystania z przejazdów z ulgą 100% uprawnione są dzieci w wieku do 4 lat pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
 2. Do korzystania z ulgi 78 % dziecko do lat 4, jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia.
 3. Do korzystania z ulgi 37 % od opłat normalnych uprawnione są dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (bez zerówki).

Realizację uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu uzależnia się od okazania dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, a w szczególności książeczki zdrowia dziecka, paszportu dziecka, a poza tym do ust 3. - zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego.

§ 11

Ulgowe przejazdy funkcjonariuszy: straży granicznej, celnych, policji oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych podczas wykonywania czynności służbowych.

  1. Do korzystania z przejazdów z ulgą 78% uprawnione są następujące osoby:

   1.1 umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz z kontrolą ruchu granicznego,

   1.2 funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym,

   1.3 umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych,

   1.4 żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności urzędowe, patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.

  2. Ulgę dla osób wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio na podstawie:

   2.1 legitymacji służbowych oraz zaświadczenia (na okaziciela) o wykonaniu określonych czynności służbowych wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego Komendanta oddziału Straży Granicznej,

   2.2 legitymacji służbowej oraz zaświadczenia (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego,

   2.3 legitymacji służbowej oraz zaświadczenia (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,

     2.3a dla żołnierzy ŻW na podstawie legitymacji służbowej, odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenia (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej,

     2.3b dla żołnierzy wojskowych organów porządkowych na podstawie legitymacji żołnierza zawodowego lub książeczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej.

    

Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 są drukami ścisłego zarachowania na okaziciela.

§ 12

Ulgowe przejazdy żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową

   1. Do korzystania z ulgi 78% od opłat normalnych uprawnieni są żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych /w tym słuchacze szkół wojskowych/ w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
   2. Ulgę dla osób wymienionych w ust. 1 stosuje się na podstawie wojskowego dokumentu osobistego /książeczki wojskowej/ z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.

§ 13

Ulgowe przejazdy kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   1. Do korzystania z ulgi 51% od opłat normalnych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej uprawnieni są kombatanci oraz inne osoby uprawnione - wymienione w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (będące emerytami, rencistami i inwalidami) oraz o weteranach działań poza granicami państwa.
   2. Ulgę dla osób wymienionych w ust.1 stosuje się na podstawie legitymacji lub zaświadczeń wydanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg bądź zaświadczeń i legitymacji wystawionych przez:
    • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
    • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
    • Urząd do Spraw Kombatantów,
    • Ministerstwo Obrony Narodowej lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
    • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację albo Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgi przysługującej do dnia 30 stycznia 2002 r., poświadczające uprawnienia do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu.

§ 14

Ulgowe przejazdy osób niewidomych, niepełnosprawnych i inwalidów.

   1. Do korzystania z ulgi 93% uprawnione są osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. (z wyjątkiem komunikacji przyspieszonej gdzie ulga wynosi 51%)
   2. Do korzystania z ulgi 78% uprawnieni są:

    2.1 inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

    2.2 cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

    2.3 dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna,

    2.4 jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej.

 

Uprawnienie dla osób wymienionych w ppkt. 2.3 i 2.4 przysługuje wyłącznie: przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

   1. Do korzystania z ulgi 37% od opłat normalnych uprawnieni są:

    3.1 osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

    3.2 cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

    3.3 inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej niż I grupa inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy.

    3.4 weteran i weteran poszkodowany poza granicami państwa.

   2. Do korzystania z ulgi 95 % uprawnieni są:

    4.1 przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej,

    4.2 przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych,

    4.3 opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji,

    4.4 opiekun inwalidy wojennego, wojskowego uznanego za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji zaliczoną do inwalidów I grupy.

   1. Do korzystania z ulgi 51 % uprawnione są osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. (tylko w komunikacji przyspieszonej ):
   1. Do korzystania z ulgi 49 % uprawnione są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. (z wyjątkiem komunikacji przyspieszonej gdzie ulga wynosi 37%)
   1. Do korzystania z ulgi 37 % uprawnione są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. (tylko w komunikacji przyspieszonej)

ULGI USTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE W KOMUNIKACJI POSPIESZNEJ PKS

   1. Do ulgi 95 % uprawnieni są:

    1.1 opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji,

    1.2 przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej,

    1.3 przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych,

    1.4 opiekun inwalidy wojennego, wojskowego uznanego za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji zaliczoną do inwalidów I grupy.

   2. Do ulgi 78 % uprawnieni są:

    2.1 dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna,

    2.2 jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej,

    2.3 inwalida wojenny, wojskowy zaliczany do I grupy inwalidów,

    2.4 cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

   3. Do ulgi 51 % uprawnione są osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
   4. Do ulgi 37% uprawnione są:

    4.1 osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

    4.2 osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

    4.3 cywilne niewidome ofiary działań wojennych - jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

    4.4 inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej niż I grupa inwalidów.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgowych przejazdów są odpowiednio dla:

   1. inwalidów wojennych, wojskowych - książeczka inwalidy wojennego /wojskowego/, legitymacja osoby represjonowanej,
   2. cywilne niewidome ofiary działań wojennych – legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych,
   3. weteran inwalida –legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty,
   4. opiekuna towarzyszącego w podróży inwalidzie wojennemu, wojskowemu zaliczonym do I grupy inwalidów, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
   5. przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa-przewodnika - jeden z dokumentów osoby niewidomej,
   6. przewodnika towarzyszącego w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych – legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.
   7. Dzieci i młodzieży dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna:
    • dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym :
     • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
     • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
     • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w ppkt. 7.2,
    • dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do przedszkola, szkoły; szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym, są odpowiednio:
     • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
     • legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,
     • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
     • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
     • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do jednostek i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne bądź zajęcia terapeutyczne, wraz z jednym z dokumentów, o którym mowa w pkt. 7.2 wymagane jest:

   • zaświadczenie /zawiadomienie, skierowanie/ określające odpowiednio: termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
   • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
   • Dla jednego z rodziców lub opiekuna podróżującego wraz z dzieckiem - dokumenty dziecka, określone w pkt. 7.

Jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu wymagane jest zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą według wzoru MI–1/2002 albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające termin i miejsce zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7.2.

   1. Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:
    • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
    • wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa,
    • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    • zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
    • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /KRUS/, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    • zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
    • legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Min. Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,
    • legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    • legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych niebędących osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji są dokumenty, o których mowa wyżej, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-0.

§ 15

Bezpłatne przejazdy senatorów i posłów Rzeczypospolitej Polskiej

Senatorowie i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z bezpłatnych przejazdów we wszystkich rodzajach komunikacji za okazaniem legitymacji senatorskiej lub poselskiej.

§ 16

Bezpłatne przejazdy funkcjonariuszy Straży Granicznej

   1. Do korzystania z przejazdów z ulgą 100 % w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej na podstawie biletów jednorazowych są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.
   2. Ulgę dla osób wymienionych w ust. 1 stosuje się na podstawie legitymacji służbowych oraz zaświadczenia (na okaziciela) o wykonaniu określonych czynności służbowych wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego Komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.

Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 są drukami ścisłego zarachowania na okaziciela.


ROZDZIAŁ IV

ULGI  HANDLOWE

Przedsiębiorstwo PKS Zielona Góra Sp. z o.o. w ramach własnej strategii marketingowej przyznaje ulgi i zniżki taryfowe o charakterze handlowym.

§ 17

Przedsiębiorstwo PKS Zielona Góra Sp. z o.o. stosuje w komunikacji pospiesznej następujące ulgi:

   1. Do korzystania z ulgi 100% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnione są:
   • DZIECI DO 4 LAT - bilet bezpłatny (ulga 100%) - jedzie na podstawie biletu opiekuna.
   1. Do korzystania z ulgi 90% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego we wszystkich rodzajach komunikacji uprawnieni są:
   • pracownicy PKS Zielona Góra Sp. z o.o., członkowie ich rodzin na podstawie wewnętrznych przepisów,
   • emeryci PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

Podstawą nabycia ulgi są dokumenty identyfikacyjne /legitymacje/ wydane przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o., na podstawie których można ustalić tożsamość osoby korzystającej z ulgi.

   1. Do korzystania z ulgi 30% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnieni są:
   • DZIECI DO 4 LAT – jeżeli zajmują osobne miejsce siedzące,
   • DZIECI 4 – 6 LAT - dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole,
   • UCZNIOWIE - do ukończenia 24. roku życia, na podstawie legitymacji szkolnej wydanej przez polską szkołę,
   • STUDENT - do ukończenia 26. roku życia, na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą lub na podstawie legitymacji międzynarodowej.
   1. Do korzystania z ulgi 28% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego we wszystkich kursach komunikacji pospiesznej i przyspieszonej uprawnieni są:
   • ULGA GRUPOWA - grupa powyżej 20 osób.
   1. Do korzystania z ulgi 20% (SENIOR) od opłat normalnych przy nabywaniu biletów jednorazowych uprawnieni są:
   • osoby powyżej 60 roku życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
   • przy zakupie biletu jednorazowego jednocześnie na TAM i POWRÓT, bilet powrotny można nabyć z ulgą 20% (zakupu i zwrotu pakietu biletów można dokonać tylko w kasie biletowej)
   1. Do korzystania z ulgi 15% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnione są:
   • osoby posiadające kartę duża rodzina (zniżka obowiązuje gdy podróżują min. 3 osoby)
   • osoby (właściciele) posiadający ważną PKS-kartę

Przedsiębiorstwo PKS Zielona Góra Sp. z o.o. stosuje w komunikacji przyspieszonej następujące ulgi:

 

   1. Do korzystania z ulgi 90% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego we wszystkich rodzajach komunikacji uprawnieni są:
   • pracownicy PKS Zielona Góra Sp. z o.o., członkowie ich rodzin na podstawie wewnętrznych przepisów,
   • emeryci PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

Podstawą nabycia ulgi są dokumenty identyfikacyjne /legitymacje/ wydane przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o., na podstawie których można ustalić tożsamość osoby korzystającej z ulgi.

   1. Do korzystania z ulgi 30% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnieni są:
   • DZIECI i UCZNIOWIE - od rozpoczęcia nauki w szkole do ukończenia 24. roku życia, na podstawie legitymacji szkolnej wydanej przez polską szkołę,
   • STUDENT - do ukończenia 26. roku życia, na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą lub na podstawie legitymacji międzynarodowej.
   1. Do korzystania z ulgi 28% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego we wszystkich kursach komunikacji pospiesznej i przyspieszonej uprawnieni są:
   • ULGA GRUPOWA - grupa powyżej 20 osób.
   1. Do korzystania z ulgi 20% od opłat normalnych przy nabywaniu biletów jednorazowych uprawnieni są:
   • ULGA 20% (SENIOR) - osoby powyżej 60 roku życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
   • przy zakupie biletu jednorazowego jednocześnie na TAM i POWRÓT, bilet powrotny można nabyć z ulgą 20% (zakupu i zwrotu pakietu biletów można dokonać tylko w kasie biletowej)
   1. Do korzystania z ulgi 15% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnione są:
   • osoby posiadające kartę duża rodzina (zniżka obowiązuje gdy podróżują min. 3 osoby)
   • osoby (właściciele) posiadający ważną PKS-kartę

Powyższe ulgi handlowe nie obowiązują na odcinkach:

Gubin - Zielona Góra – Wolsztyn

Zielona Góra – Sulechów – Świebodzin

Świebodzin – Międzyrzecz

Zielona Góra – Nowa Sól

§ 18

Przedsiębiorstwo PKS Zielona Góra Sp. z o.o. stosuje dla linii Zielona Góra - Przemyśl  wszystkie ulgi jak w komunikacji pospiesznej oraz dodatkowo:

   1. Do korzystania z ulgi 15% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnione są:
   • osoby za okazaniem paszportu

Z wyjątkiem odcinka Zielona Góra – Nowa Sól – na którym ulgi handlowe nie obowiązują

§ 19

Przedsiębiorstwo PKS Zielona Góra Sp. z o.o. stosuje w komunikacji zwykłej następujące ulgi:

 I. Dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk dla „Linii Zielonej”

   1. Do korzystania z ulgi 52% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego i elektronicznego biletu miesięcznego uprawnieni są:
   • emeryci i renciści
   • osoby, które ukończyły 70 lat życia.

Podstawą nabycia ulgi są dokumenty identyfikacyjne /legitymacje/ wydane przez Urząd Gminy w Czerwieńsku, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby korzystającej z ulgi.

 II. Dla mieszkańców Gminy Świdnica dla „Linii Zielonej”

   1. Do korzystania z ulgi 99% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnione są:
   • osoby, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przez właściwego ministra do sprawa zdrowia lub nadano tytuł i odznakę „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadany przez Polski Czerwony Krzyż
   • Honorowi Obywatele Gminy Świdnica.

Przy nabywaniu elektronicznego biletu miesięcznego uprawnione są:

   • osoby, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przez właściwego ministra do sprawa zdrowia lub nadano tytuł i odznakę „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” przez Polski Czerwony Krzyż. (po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu)
   1. Do korzystania z ulgi 75% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego uprawnione są osoby, które ukończyły 70 lat.
   2. Do korzystania z ulgi 52% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego i elektronicznego biletu miesięcznego uprawnieni są emeryci i renciści.

Podstawą nabycia ulgi są dokumenty identyfikacyjne /legitymacje/ wydane przez Urząd Gminy w Świdnicy, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby korzystającej z ulgi.

 III. Dla osób korzystających z przejazdów na niżej wymienionych trasach

 1. Do korzystania z ulgi w wysokości 50% uprawnieni są pasażerowie, którym przysługiwałby bilet ulgowy ustawowy na trasie Zielona Góra – Zawada, Jany, Ochla, Jeleniów, Barcikowice, Zatonie, Kiełpin, Jarogniewice, Przylep oraz Stożne

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA I OPŁATY ZA PRZEWÓZ RZECZY /BAGAŻU/, PSÓW, MAŁYCH  ZWIERZĄT I PTAKÓW

 

§ 20

Przewóz rzeczy /bagażu/

   1. W komunikacji obsługiwanej przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o. podróżny ma prawo przewieźć rzeczy jako bagaż podręczny, trzymany przez niego na kolanach lub dla rozmieszczenia, którego podróżnemu wystarczy przestrzeń nad i pod miejscem, które zajmuje.
   2. PKS Zielona Góra Sp. z o.o. przewozi w pomieszczeniach bagażowych bagaż, którego łączne wymiary /długość + wysokość + szerokość/ przekraczają 110 cm/1 szt. Bagaż, którego łączne wymiary przekraczają 200 cm jest traktowany jako ponadwymiarowy i będzie przewieziony w miarę możliwości.
   3. W komunikacji pospiesznej, przyspieszonej oraz zwykłej PKS Zielona Góra Sp. z o.o. bagaż przewożony w luku bagażowym zostaje opatrzony wywieszką bagażową z kolejnym numerem. Podróżny na potwierdzenie umieszczenia bagażu otrzymuje drugą część wywieszki z tym samym numerem.
   4. Pierwsza sztuka bagażu w cenie biletu. Za każdą kolejną sztukę bagażu, pobiera się opłatę.
   5. Pasażerowie posiadający elektroniczny bilet miesięcznysą zwolnieni z opłaty za bagaż.
   6. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
   7. Podróżny inwalida poruszający się przy pomocy wózka inwalidzkiego, ma prawo przewieźć ten wózek inwalidzki bezpłatnie.
   8. Osoby przewożące wózki dziecięce mają prawo przewieźć je bezpłatnie.
   9. W PKS Zielona Góra Sp. z o.o. przewożenie rowerów jest niemożliwe ze względu na nieprzystosowanie autobusów do przewozu rowerów. Autobusy nie posiadają specjalnych bagażników przystosowanych do tego celu.
   10. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia oraz egzemplarz kwitu bagażowego.

Tabela opłat biletów bagażowych

Ceny biletów bagażowych na kursy PKS Zielona Góra
Cena biletu jednorazowego Ceny biletów bagażowego
Do 15 zł 2 zł
Powyżej 15 zł 4 zł

§ 21

Opłaty za przewóz psów

Za przewóz psa pobiera się opłatę ustaloną w zarządzeniu PKS Zielona Góra Sp. z o.o. zgodnie z cennikiem. Dotyczy to także małych psów trzymanych na rękach. Nie dotyczy to psów-przewodników osób niewidomych, gdyż na ich przewóz przysługuje ulga 95% od opłat normalnych.

§ 22

Opłaty za przewóz innych małych zwierząt i ptaków

   1. Zwierzęta i ptaki /oprócz psów/ mogą być przewożone tylko w zamkniętych klatkach lub koszach.
   2. Za zwierzęta i ptaki przewożone w klatkach i koszach pobiera się opłatę zgodnie z Uchwałą Zarządu PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA I OPŁATY DODATKOWE

§ 23

Kary pieniężne

   1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika braku odpowiedniego biletu jednorazowego /ważnego biletu/ lub biletu bagażowego bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego, podróżny jest obowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej /Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. Dz. U. 14 poz. 117/.
   2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
    • za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika,
    • za przejazd bez ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - jako 40–krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego obowiązującego danego przewoźnika,
    • za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności:
   • za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za przewóz których taryfa przewiduje opłaty bez uiszczenia tych opłat,
   • za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika.

Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika.

   1. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty,
   2. W przypadku wystawienia wezwania do zapłaty, odwołania i reklamację należy składać do firmy rewizorskiej.

 

 

§ 24

Opłaty za uszkodzenie i zanieczyszczenie autobusu

Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłaty ustalone na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.


ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

   1. Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów w komunikacji autobusowej PKS.
   2. Umowę przewozu podróżny zawiera przez nabycie biletu na całą trasę przejazdu. Umowę na przejazd zawiera się przed rozpoczęciem podróży.
   3. Pasażer obowiązany jest przy nabywaniu biletu sprawdzić, czy bilet wydany został na właściwą trasę i żądaną godzinę przejazdu.
   4. W razie zgubienia lub zniszczenia biletu jednorazowego podróżny traci prawo do dalszego przejazdu. Duplikatów biletów zagubionych i zniszczonych nie wydaje się.
   5. W razie zgubienia lub zniszczenia elektronicznego biletu miesięcznego przewoźnik może wystawić duplikat elektronicznego biletu miesięcznego. Duplikat elektronicznego biletu miesięcznego uprawnia do korzystania z przejazdu do końca miesiąca kalendarzowego tak jak elektroniczny bilet miesięczny. PKS Zielona Góra Sp. z o.o. od wystawianych duplikatów pobiera 10 % opłaty manipulacyjnej od wartości za bilet.
   6. Bilet na przejazd i przewóz bagażu należy zachować przez cały czas jazdy autobusem i okazywać go na żądanie kierowcy – konduktora i organów kontroli.
   7. Podróżny, który wsiada do autobusu bez ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu obowiązany jest bez wezwania zakupić bilet.
   8. W autobusie podróżny może nabyć bilet tylko podczas postoju autobusu.
   9. Odpowiedzialność za brak biletu na przejazd i przewóz bagażu autobusem spoczywa na podróżnym.
   10. W przypadku, gdy pasażer nie okaże dokumentu uprawniającego do ulgi, kasjerka lub kierowca może sprzedać tylko bilet normalny.
   11. Brak biletu na przejazd powoduje, że osoba jadąca autobusem bez biletu pozbawiona jest jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz zadośćuczynienia w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia w czasie jazdy autobusem.
   12. Podróżny obowiązany jest dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.
   13. Podróżnemu nie wolno zajmować w autobusie miejsca już zajętego w widoczny sposób przez innego podróżnego.
   14. Pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie mają podróżni z ważnymi biletami lub innymi dokumentami uprawniającymi do przejazdu.
   15. W celu poprawnej odprawy podróżnych pasażer posiadający bilet zakupiony w kasie biletowej na kurs dalekobieżny PKS Zielona Góra Sp. z o.o. winien przybyć na stanowisko odjazdowe 10 minut przed planowym odjazdem autobusu.
   16. Podróżny, który zajmuje w autobusie miejsce oznaczone „dla inwalidy” lub dla osoby z dzieckiem na ręku obowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej do jego zajęcia.

II PRAWA PODRÓŻNEGO

   1. Podróżny z ważnym biletem ma prawo przejazdu w określonym autobusie na odcinku trasy podanym na bilecie, bez prawa przesiadania na przystankach pośrednich /nie dotyczy elektronicznych biletów miesięcznych/.
   2. Prawo nabycia biletu i wejścia do autobusu poza kolejnością przysługuje:
   • inwalidom o widocznym kalectwie,
   • inwalidom I grupy za okazaniem legitymacji inwalidzkiej,
   • osobom z małymi dziećmi,
   • chorym na cukrzycę,
   • posłom na sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorom.
   1. Podróżny ma prawo zabrać ze sobą do autobusu rzeczy niezagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, i niestwarzające możliwości wyrządzenia szkody podróżnym oraz nienarażające ich na niewygody.
   2. Bezpłatnie autobusem podróżny przewozi rzeczy, określonych w niniejszej taryfie w § 20
   3. W autobusie mogą być przewożone psy, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką osoby dorosłej, pod warunkiem, że:
   • podróżny posiada ważny bilet dla psa,
   • podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa,
   • pies jest trzymany na smyczy i ma nałożony kaganiec.

 

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Sprzedaż biletów kasy biletowe prowadzą wg kolejności zgłoszenia się podróżnych.
   2. W przypadku wzmożonego ruchu i odjazdów autobusów w niewielkich odstępach czasu, w pierwszej kolejności prowadzona jest sprzedaż biletów na autobusy odjeżdżające wcześniej.
   3. Na 5 minut przed odjazdem autobusu kasa biletowa może odmówić sprzedaży biletu. Wówczas, jeżeli w autobusie są jeszcze wolne miejsca podróżny może nabyć bilet u kierowcy.
   4. Osoby zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w autobusie oraz osoby uciążliwe dla innych podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu.
   5. Kierowca obowiązany jest zatrzymać autobus na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy.
   6. W autobusie, w którym nie ma urządzeń sanitarnych kierowca obowiązany jest zatrzymać autobus na żądanie podróżnego.
   7. Kierowca obowiązany jest zatrzymać autobus odjeżdżający z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego, jeżeli ten daje znaki wyrażające chęć jazdy tym autobusem.
   8. Kierowca obowiązany jest do podawania do wiadomości podróżnych nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy w kursach pospiesznych.
   9. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie może być zabranych więcej podróżnych, kierowca o fakcie tym informuje oczekujących na przystankach podróżnych ustnie lub za pomocą tablicy informacyjnej umieszczonej w autobusie na widocznym miejscu.
   10. W autobusach i na dworcach autobusowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
   11. Na dworcach autobusowych wydzielono miejsca, w których dopuszcza się palenie tytoniu.
   12. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem podlega karze grzywny (Ustawa nr 55z 9.11.1995 r. Dz. U. nr 10).

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

Przedsiębiorstwo odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu lub opóźnienia przyjazdu autobusu oraz odwołania kursu autobusowego, jeżeli szkoda wynikła z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest niewykorzystany bilet zwrócony przewoźnikowi, zawierający poświadczenie niewykorzystania biletu. Przed odjazdem autobusu poświadczenie niewykorzystania biletu udziela dyżurny ruchu. W razie przerwy w jeździe potwierdzenie niewykorzystania biletu podróżny winien uzyskać u kierowcy.

W razie nieprawidłowego zastosowania taryfy lub omyłki w naliczeniu należności nadpłata powinna być zwrócona, a niedobór dopłacony.

Wszelkie reklamacje dotyczące zwrotu całości lub części pobranej opłaty za przejazd podróżny może załatwić w siedzibie Przedsiębiorstwa lub składając reklamację na piśmie w PKS Zielona Góra Sp.z o.o.

Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:

   1. datę sporządzenia reklamacji;
   2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
   3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
   4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
   5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
   6. wykaz załączonych dokumentów;
   7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, kwit bagażowy) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w punkcie IV (1-7) wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o. uzupełnionej reklamacji. 


plansza informacyjna PFR poziom