займ онлайнкредиты онлайн
logo PKS 40px

Informacja telefoniczna: +48 703 40 23 57 płatne 2,10 zł + VAT za 1 min. połączenia

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Druk wynajmu

ZLECENIODAWCA

USTALENIA

PODSTAWIENIE AUTOBUSU

ZWOLNIENIE AUTOBUSU

ŚWIADCZENIE NA RZECZ KIEROWCY

 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

Gotówką Przelewem
Przelewem

USTALENIA DODATKOWE

WARUNKI NAJMU AUTOBUSU

1. PKS wynajmuje autobus do celów wycieczkowych i innych na podstawie przyjętego zamówienia.
2. Zleceniodawca obowiązany jest złożyć pisemne zamówienie z podaniem liczby osób do przewozu, daty, godziny, miejsca podstawienia
i zwolnienia autobusu, określić trasę przejazdu w dniach, podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną
do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu, przedstawić plan wycieczki.
3. Należność za usługę obliczana jest według cen umownych.
4. W przypadku odwołania zamówionego i opłaconego autobusu, PKS zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych.
5. W przypadku anulowania wynajmu w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych nie z winy PKS, Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłacenia
na rzecz PKS Zielona Góra sp. z o.o. zadośćuczynienia w kwocie odpowiadającej 10% wartości wynajmu, nie mniej niż 50 zł.
6. Czas pracy kierowcy wynajętego autobusu musi być zgodny z “Ustawą o czasie pracy kierowcy” z dnia 16 kwietnia 2004 r.
7. Kierowca otrzymuje wynagrodzenie, diety i zwrot kosztów noclegów ze swojej jednostki.
8. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.
9. Osoby korzystające z wynajętego autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.
10. Osoba dysponująca wynajętym autobusem dokonuje opłat za parkingi, natomiast opłaty drogowe uiszcza PKS.
11. Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy zadań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
12. Osoba dysponująca wynajętym autobusem potwierdza kierowcy podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu i w karcie. drogowej,
stanowiących podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy PKS a Zleceniodawcą.
13. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS a Zleceniodawcą rozpatruje właściwy sąd w Zielonej Górze.
14. Zleceniodawca upoważnia PKS Zielona Góra sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Oświadczam, że znane mi są warunki najmu autobusu *