Informacja tel.: +48 703 40 23 57 cena brutto 2,58 zł./min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

logo PKS 40px

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Druk wynajmu

 

DANE ZAMÓWIENIA
ZLECENIODAWCA
USTALENIA
PODSTAWIENIE AUTOBUSU
ZWOLNIENIE AUTOBUSU
ŚWIADCZENIA NA RZECZ KIEROWCY
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ
Forma płatności
Termin płatności
Zlecenie przyjęte do realizacji wg następujących wytycznych
Autobus:
Liczba miejsc:
Ustalenia dodatkowe:
Warunki najmu autobusu
 1. PKS wynajmuje autobus do celów wycieczkowych i innych na podstawie przyjętego zamówienia.

 2. Zleceniodawca obowiązany jest złożyć pisemne zamówienie z podaniem liczby osób do przewozu, daty, godziny, miejsca podstawienia i zwolnienia autobusu, określić trasę przejazdu w dniach, podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu, przedstawić plan wycieczki.

 3. Należność za usługę obliczana jest według cen umownych.

 4. W przypadku odwołania zamówionego i opłaconego autobusu, PKS zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych.

 5. W przypadku anulowania wynajmu w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych nie z winy PKS, Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz PKS Zielona Góra sp. z o.o. zadośćuczynienia w kwocie odpowiadającej 10% wartości wynajmu, nie mniej niż 50 zł.

 6. Czas pracy kierowcy wynajętego autobusu musi być zgodny z “Ustawą o czasie pracy kierowcy” z dnia 16 kwietnia 2004 r.

 7. Kierowca otrzymuje wynagrodzenie, diety i zwrot kosztów noclegów ze swojej jednostki.

 8. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.

 9. Osoby korzystające z wynajętego autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.

 10. Osoba dysponująca wynajętym autobusem dokonuje opłat za parkingi, natomiast opłaty drogowe uiszcza PKS.

 11. Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy zadań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 12. Osoba dysponująca wynajętym autobusem potwierdza kierowcy podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu i w karcie. drogowej, stanowiących podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy PKS a Zleceniodawcą.

 13. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS a Zleceniodawcą rozpatruje właściwy sąd w Zielonej Górze.

 14. Zleceniodawca upoważnia PKS Zielona Góra sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wynajmu autobusu przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna 2 A. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do przekazanych przeze mnie danych osobowych i ich poprawiania.

captcha
Powered by BreezingForms